CANDT Co.,Ltd - NDT Services

CANDT TRADING & TECHNOLOGY SERVICES CO., LTD
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Monday, Sep 20th

E-mail Print PDF

h4 topsideTên dự án: Topside H4 mỏ Tê Giác Trắng

Hạng mục thực hiện: Khối kết cấu thượng tầng và hệ thống ống công nghệ

Khách hàng: PVC-MS

Công việc thực hiện:

  • Kiểm tra siêu âm UT
  • Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ RT
  • Kiểm tra bột từ-MT

Thời gian: 05/2011 đến nay