CANDT Co.,Ltd - NDT Services

CANDT TRADING & TECHNOLOGY SERVICES CO., LTD
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Saturday, Aug 20th

E-mail Print PDF

Tên dự án: Hải Sư Đen Topside

Hạng mục thực hiện: Kết cấu thượng tầng và hệ thống ống công nghệ

Khách hàng: PTSC

Công việc thực hiện:

  • Kiểm tra siêu âm UT
  • Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ RT
  • Kiểm tra bột từ-MT

Thời gian: 11/2011 đến nay